واکنش بانک مرکزی به ماجرای ارسال پیامک به خریداران ارز آزاد