پزشکیان: با آمریکا دعوا کنید قیمت دلار همین می شود