دلواپسی مِی برای ترامپ/ بیرون از لندن قرار بگذاریم!