ترکیه: آمریکا اِف- ۳۵ ندهد، از روسیه سوخو- ۵۷ می‌خریم