اژه ای: راه اندازی موسسات غیرمجاز از تنخواه دولت کذب است