محب‌اهری: وضعیت جسمانی‌ام اجازه کار در تلویزیون را نمی‌دهد