ناکامی اپوزیسیون و "دولت پاکستان" در تعیین نخست‌وزیر موقت