میانگین قیمت مسکن در تهران به متری ۶میلیون تومان رسید