نابسامانی در توزیع سوخت در برخی استانها،بخاطر اعتصاب کامیونداران بود