کدام بیماران برای روزه گرفتن با پزشک خود مشورت کنند؟