تکذیب اعتصاب کامیون داران و تعطیلی کارخانه سیمان در خاش