کمالوندی: خودمان را برای بدترین شرایط هم آماده کرده‌ایم