بیکاری، نمایش ثروت، رشوه و ناکامی جنسی عوامل ایجاد خشونت