وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا افزایش یافت