6 برنامه دولت برای ریشه‎کنی فقر مطلق با 70 هزار میلیارد تومان