شرکت‌ها میان تجارت با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند