هواپیمای تشریفاتی دولت ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا