خاطره جالب محسن رضایی از روز‌های پس از آزادی خرمشهر