خط و نشانی دوباره برای اروپا: ثابت کنید راهتان از آمریکا جداست