سخنگوی وزارت خارجه: کمسیون مشترک جمعه تشکیل می‌شود