کره شمالی سایت آزمایش اتمی «پونگی-ری» را تخریب کرد