عمار حکیم: وضعیت فعلی خاورمیانه به نفع هیچ کشوری نیست