دادستان تهران: تشخیص جاسوسی متهمان با قوه قضاییه است