دریافت هزینه های نجومی از پذیرفته شدگان مصاحبه دکتری