چرا امام خمینی راضی به سکونت در منطقه خوش آب و هوای کوفه نشد؟