جلسات کابینه رژیم صهیونیستی به پناهگاه زیرزمینی منتقل شد