٢٣٠٠ زندانی به صورت رای باز در کارگاه‌های بیرون زندان کار می‌کنند