شاکری: به مدیران شهری توصیه می‌شود دست از تخریب مدیران پیشین شهرداری تهران بردارند