معاون سیاسی وزیر کشور ایجاد هرگونه استان جدید را تکذیب کرد