روایت معاون روحانی از اتاق‎های چند متری با درآمدهای هزار میلیاردی