اعتراض یک نماینده به وضعیت دولت در قِبال سیاست فیلترینگ