نجات ۲۰ ساکن گرفتار شده میان دود و آتش در خیابان ملت