برجام چگونه از برد-برد به باخت - برد تبدیل می‌شود؟