توضیحات مطهری درباره گرفتن امضا از رئیس‌جمهور آمریکا