تصاویر / بازاری در بغداد که از راه ابریشم خاطره با خود دارد