جزییات نحوه ارائه گواهینامه به افراد دارای بیماری‌های روحی و جسمی