یک عدد فعال مدنی با سلاح کلاش و اسلحه کمری و نارنجک!