سرنوشت نا معلوم پیکر 6 نفر از جانباختگان پرواز تهران یاسوج