اسرائیل اشتباه نکند؛ پاسخ تهران شاید دیر اما مؤثر خواهد بود