زندانی شدن در هواپیما به جرم حساسیت به دانه‌های آجیل