سند رویت بشقاب پرنده در زمان یکی از خلفای عباسی + تصاویر