شیوه حفظ عنوان کانال در پیام‌رسانهای داخلی + تصویر