حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از دولت در صیانت از ارزش پول ملی