روایت دختر ایرانی ساکن دمشق از جنگ یک ساعته آمریکا علیه سوریه