صدور دستورالعمل ممنوعیت خرید کالای خارجی در نیروهای مسلح