کارگروه‌های شش گانه هیئت اندیشه‌ورز مجلس خبرگان تشکیل شد