کنایه مقدم‌فربه روحانی/ از حجم درخت‌ها جنگل را نمی‌بینند!