بازگشت تبصره معافیت مدارس از پرداخت هزینه انرژی به مجلس