جزئیات تیراندازی در محدوده ریاست جمهوری / تکمیل می شود