نامه دانشجویان به روحانی درباره "حذف سنوات تحصیلی"